سلامت یارعمل به هنگام فوریت پزشکی (1)


ناظر يا شاهد رابط حياتي است بين قرباني و خدمات فوري درماني و مشخصاَ اولين فردي است که موقعيت اورژانس را تشخيص داده وكمك ميكند. البته ناظربايداين اقدام راصحيح وسريع انجام دهد. در هنگام بحران، زمان بسیار اهمیت دارد. هر چه تشخیص درست تر و کمک خواستن سریعتر باشد، نتیجه بهتری بدست می آید.


در ادامه مطلب به اقداماتی که به هنگام فوریت پزشکی انجام می شوند می پردازیم.تشخيص فوريت :


در مواقع امداد رسانی به هنگام فوريت،  شاهد يا ناظر بايد متوجه ظاهر و رفتار غيرمعمول قرباني باشد يا اينكه به دنبال يك اتفاق غيرمعمول در اطراف مصدوم بگردد. انجام مراقبت به فوریت میتواند در پیامد یک حادثه یا بیماری تغییر عمده ای پدید آورد.


تصميم به امدادرساني :


زماني پيش مي آيدكه هركس بايدبراي كمك به ديگران تصميم گيري نمايد، تصميم گيري عجولانه خیلی مطلوب نيست  مگر با بررسي امكان كمك سودمند. بهترين زمان براي اين كار قبل از درگيرشدن درصحنه مي باشد واين تصميم وضعيتی استکه به مردم، فوريت وتوانايي هاي فرد وابسته است و اینکه چگونه با قضيه برخوردشود.  البته تصميم آن به زمان نياز داشته و متأثر از عوامل متعدد است. خبر كردن اورژانس در صورت نياز:


معمولاَ اغلب مردم در رابطه باخبركردن پرسنل امداد (EMS) تصميم صحيحي نمي گيرند.آنها تا حصول اطمينان ازاورژانسي بودن مورد و با اتلاف وقت آمبولانس را خبر ميكنند يا گاها ًپرسنل EMS را دور زده و با ماشين شخصي مصدوم را به مراكز درماني حمل مي كنند.چنين كارهايي به معني ايجاد خطر براي قرباني است. خوشبختانه اغلب آسيبها و بيماريهاي ناگهاني كه شما امداد مي رسانيد نياز به مراقبتهاي پيشرفته پزشكي ندارندوبراحتي باكمكهاي اوليه مشكل حل مي شود. در چنین مواقعی نباید عملی انجام داد که به مصدوم آسیب بیشتری وارد شود، نباید تصور شود که صدمات همانهائی هستند که شما مشاهده میکنید بلکه چه بسا چنین تصوراتی باعث اقدامات عجولانه و در نتیجه باعث وخامت اوضاع میگردد. بهترین روش این است که به اورژانس خبر داده و تا رسیدن آمبولانس و نیروهای امدادی در کنار مصدوم حضور داشت.ارزيابي وضعيت مصدوم :


يك ناظربايد خيلي سريع درباره وضعيت مصدوم تصميم گير ي نمايدكه آي اشرايط احيا مطرح است يامصدوم نوع ديگري ازدرمان اورژانسي رانيازدارد .


ارزیابی مصدوم
مراقبت هاي مقدماتي :


گاهاَكوچكترين كمكهاي جاني هم به شدت موثرند بخصوص اگر فوري و توسط نزديكترين فرد قابل دسترسي كه اغلب يك ناظر يا يك فرد غيرحرفه اي است انجام مي شود.


واكنش هاي متعاقب مراقبتها :


بعد از امداد رساني در موارد جدي به كرات مشاهده شده است كه امدادگر درگير نوعي احساس يأس و نوميدي مي شود. به بحت گذاشتن احساساتي چون ترس و واكنشهاي پيش رو در يك واقعه ميتواند از مشكلات احساسي بعدي جلوگيري به عمل آورد .برون كني و بروز احساسات خيلي سريع فرد را از ناهنجاري روحي واسترس آسوده  ميكند.ارزيابي صحنه :


اگردرصحنة يك موقعيت اورژانسي قرارداريد بايد يك ارزيابي سريع از واقعه داشته باشيدكه اين برآورد شامل 3 جنبه است:


1) ريسكهايي كه براي شما با مصدوم يا ناظر ايجاد خطر خواهد كرد


2) عامل آسيب يا بيماري3)تعداد مصدومين يا قربانيان


نکته !!! اين ارزيابي بايد ظرف چند ثانيه انجام پذيرد.


- ابتدا همانطور كه به صحنه فوريت نزديك ميشود منطقه را از نظرخطرات آني كه شما ومصدوم راتحديد ميكندارزيابي كنيد، چراكه شما اگرخود يك قرباني باشيدازكمك به ديگران عاجزخواهيد بود .هميشه ازخود بپرسيدكه آيا صحنه براي ورود امن وبي خطر است؟


دومين كاري كه انجام مي دهيد مشخص كردن عامل آسيب يا بيماري است وحتماً يافته هاي خود را به پرسنل EMS نيز منتقل نمايند تا آنان كاملاً فضاي سانحه رامتوجه شوند. درآخرتعيين تعداد قربانيان است كه ممكن است بيش از یک نفر باشد ، به اطراف نظر انداخته و جویای مصدومین دیگر می شویم.


اورژانس


( در قسمت عمل به هنگام فوریت پزشکی (2) به پی جویی مراقبت های پزشکی لازم می پردازیم)


تاریخ 08 بهمن 1399    |    تعداد بازدید 53    |    نویسنده مطلب M kazemiنام :
ایمیل :  
دیدگاه :

▲ top