سلامت یار  جمع آوری و خشک کردن گیاهان دارویی بخش چهارم


در ادامه به جمع آوری و خشک کردن قسمت های مختلف گیاه خواهیم پرداخت :


میوه ها


پوست


     غده ها و پیازهامیوه ها


میوه ها را درست هنگام رسیدن قبل از آن که چنان نرم شوند که نتوان آن ها را خشک کرد باید جمع آوری کرد. میوه ها را روی سینی پهن کنید تا خشک شوند. میوه های گوشتدار را مرتبا جابه جا کنید تا دو طرف آن ها یکسان خشک شود و میوه هایی که در مدت خشک کردن کپک زده اند دور بیندازید.


پوست


جمع آوری پوست گیاهان را در فصل پاییز انجام دهید. یعنی زمانی که شیره گیاه به حداقل خود می رسد تا صدمه کمتری به گیاه وارد شود. هرگز همه پوست گیاه را جدا نکنید یا اینکه پوست گیاه را به شکل حلقوی جدا نکنید. برای بهره برداری مناسب بهتر است پوست را به طور موازی و عمودی از چند نقطه درخت جدا کنید تا درخت زنده بماند. پوست کنده شده را از جلبک ها و حشرات تمیز کرده و به قطعات کوچک (دو الی پنج سانتی متری) تقسیم و سپس خشک کنید.


غده ها و پیاز ها


پیازها و غده ها را باید پس از خشک شدن قسمت های هوایی از زمین خاج کرد. درمورد سیب زمینی باید این کار در اواخر دوره گل دهی و شروع پژمردگی گیاه انجام شود. در شرایط عادی برای مدت کوتاه چند ماهه ای می توان از غده ها و پیاز ها نگهداری کرد.

تاریخ 22 اسفند 1399    |    تعداد بازدید 26    |    نویسنده مطلب M kazemiنام :
ایمیل :  
دیدگاه :

▲ top