سلامت یارعلائم حیاتی


          • وجود یا عدم وجود زندگی و یا اختلال در عملکرد ارگانهای حیاتی بدن فقط از طریق کنترل علائم حیاتی بدن ( نبض ، تنفس ، فشار خون ، دمای بدن ، سطح هوشیاری) امکان پذیر است.


             •تغییر در هر یک از موارد فوق یاعدم وجود هر یک می تواند مرگ را بدنبال داشته باشد .


          علائم حیاتی شامل نبض ، فشارخون ، درجه حرارت بدن و تنفس است که در ادامه مطلب به آن ها می پردازیم.نبض


     •نبض و فشار خون از جمله  شاخص های مربوط به وضعیت قلبی، عروقی هستند.


     •نبض بازتاب مستقیمی از ریتم ، سرعت و قدرت نسبی انقباض قلب است.


سرعت ضربان عادی در حال استراحت:


80-60 ضربه در دقیقه در فرد بالغ


105-60 ضربه در دقیقه در نوجــوان    


120-60 ضربه برای کودک سن مدرســه


150-80 ضربه برای کودک قبل از مدرسه


150-120 در یک شیر خوار می باشـد.


اندازه(قدرت) نبض:


نبض قوی: نبضی که پر و بصورت عادی قوی باشد. نبض "جهنده" به شکل غیرعادی قوی است.


نبض ضعیف : نبضی است که به شکل پر احساس نمی شود یا پیداکردن آن برای لمس مشکل است. 


نظم نبض :


نبض منظم : معمولا نبض منظمی است که در فواصل منظم می زند و ریتم روانی دارد .


نبض نامنظم در فواصل نامنظم می زند و ممکن است بیماری قلبی را نشان دهد .


سرعت چگونگی و ریتم ضربان قلب و بعضی مشکلات مربوط به آن :


ضربان قلب


فشار خون :


فشار خون عبارتست از نیروئی که از طرف خون در هنگام انقباض بطن چپ بر دیواره شریانها وارد می شود.


فشار سیستولیک


فشار دیاستولیک.


Sphygmomanometer ( فشارسنج)


فشارسنجفشارسنج


Hypertension category (نتایج اندازه گیری فشار) 


نتایج فشارخون


درجه حرارت بدن :


درجه حرارت بدن در واقع نشاندهنده اختلاف موجود میان گرمای تولید شده و گرمای هدر رفته است.


روش های گرفتن درجه حرارت بدن: دهانی - زیرزبانی - رکتال ( مقعدی ) 


تنفس :


خارجی : تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن میان حبابچه های ریوی و جریان خون است.


داخلی : تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن در سطح سلولهای بدن می می باشد.


در هنگام بررسی تنفس باید:


تعداد


ریتم


عمق


قرینه بودن قفسه سینه در هنگام دم


صدا دار بودن


تغییر در چهره بیمار به صورت درد در هنگام دم


استفاده از عضلات کمکی گردن و شکم به هنگام دم


وضعیت قرار گرفتن مصدوم یعنی توانائی تنفس به صورت خوابیده یا عدم توانائی آن مورد توجه قرار گیرد.


( یک دم + یک بازدم = یک نفس )

تاریخ 10 آذر 1399    |    تعداد بازدید 207    |    نویسنده مطلب M kazemiنام :
ایمیل :  
دیدگاه :

▲ top